प्राप्त गुण 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

कनिष्ठ लिपिक-नि-टंकलेखक

प्रयोगशाळा सहाय्यक

संशोधन सहाय्यक 

सहाय्यक भांडारपाल

आरेखक श्रेणी-३(अनुरेखक)

वाहनचालक