सरळसेवा भरती २०१४ उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी (भाग -२)

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

कनिष्ठ लिपिक-नि-टंकलेखक

संशोधन सहाय्यक

सहाय्यक भांडारपाल